Tính toán thủy lực cho hệ thống Sprinkler và Ống mềm nối đầu phun sprinkler

TÍNH TOÁN THỦY LỰC CÁC HỆ THỐNG SPRINKLER

không riêng gì Ống mềm nối đầu phun sprinkler hàn Quốc hãng Daejin  phải tính toán thủy lực mà cả hệ thống chữa cháy phải tính toán
1. Việc thiết kế, lắp đặt các đầu sprinkler chữa cháy cho các phòng có độ cao trên 10m khi tính chi phí nước phải chọn cường độ theo

bảng 4.

2. Đường kính đường ống dẫn của hệ thống sprinkler phải được xác định bằng tính toán thủy lực; khi tính toán phải chọn vận tốc nước và dung dịch tạo bọt trong đường ống không lớn hơn 10m/s.
3. Khi chọn đường ống lắp đặt các sprinkler và thiết bị phun kiểu drencher, thì tính toán thủy lực phải dựa trên giả thuyết là nước cấp cho các thiết bị này chỉ được lấy từ nguồn nước chính.
4. Khi chọn đường ống lắp đặt các sprinkler có bố trí thiết bị báo cháy với yêu cầu khởi động hệ thống chữa cháy dưới 10 giây kể từ khi phát tín hiệu báo cháy, thì tính toán thủy lực phải dựa trên giả thiết là cấp nước cho các thiết bị này được lấy từ nguồn nước chín

Chú thích: – Phải chọn nhóm các tòa nhà và phòng ốc theo cơ sở nguy hiểm cháy.
15. Chi phí nước tính toán hoặc chi phí dung dịch tạo bọt tính toán Q, l/s, đi qua sprinkler phải được tính theo công thức sau:

Trong đó:
K là hệ số chi phí nước qua sprinkler lấy theo bảng 5;
H là áp suất tự do trước sprinkler, m cột nước.

Tin Liên Quan