Sản phẩm ống mềm nối đầu phun sprinkler hãng Daejin: được chứng nhận bởi UL và FM

ngoài ra còn có các chứng nhận khác như : LBCP, KFI, ABS, MSA, INZO..