Tìm hiểu về Hệ thống Srpinkler chữa cháy tự động

Hệ thống sprinkler chữa cháy tự động :

Yêu cầu thiết kế và lắp đặt

Fire protection – Automatic sprinkler systems – Design and installation requirements- Sprinkler fire hose- Sprinkler Flexible hose Dropp

Áp dụng theo tiểu chuẩn
TCVN 7336:2003 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC Phòng cháy chữa cháy biên soạn, Tổng cục
Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
PHẠM VI ÁP DỤNG
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với việc thiết kế, lắp đặt hệ thống chữa cháy sprinkler tự
động bằng nước, bọt (sau đây gọi là hệ thống sprinkler) trong các tòa nhà và công trình xây dựng
mới hoặc cải tạo.
Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho hệ thống chữa cháy tràn ngập điều khiển bằng sprinkler, đầu báo cháy
và điều khiển từ xa hoặc bằng tay.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho hệ thống chữa cháy đối với:
– Các tòa nhà có chức năng đặc biệt và các thiết bị công nghệ ngoài các tòa nhà đó;
– Các phòng ngầm dưới mặt đất của công nghiệp khai khoáng;
– Bể xăng dầu.
TIÊU CHUẨN TRÍCH DẪN
TCVN 4756:89, Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện.
TCVN 5738:2001, Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 6305-1:1997 (ISO 6182-1:1993), Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống sprinkler tự động –
Phần 1: Yêu cầu và phương pháp thử đối với sprinkler.
TCVN 6305-2:1997 (ISO 6182-2:1993), Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống sprinkler tự động –
Phần 2: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo động kiểu ướt, buồn hãm và cơ cấu báo
động kiểu ướt.
TCVN 6305-3:1997 (ISO 6182-3:1993), Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống sprinkler tự động –
Phần 3: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van ống khô.
TCVN 6305-4:1997 (ISO 6182-4:1993), Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống sprinkler tự động –
Phần 4: Yêu cầu và phương pháp thử đối với cơ cấu mở van nhanh.
TCVN 6305-5:1997 (ISO 6182-5:1993), Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống sprinkler tự động –
Phần 5: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van tràn.
THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA
Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa trong TCVN 6305:1997.
QUY ĐỊNH CHUNG
– Các hệ thống chữa cháy được thiết kế theo tiêu chuẩn này phải có điều khiển bằng tay.
– Các hệ thống sprinkler phải được thiết kế sao cho chúng có thể vừa thực hiện các chức năng
chữa cháy đồng thời thực hiện chức năng báo cháy tự động.
– Các hệ thống sprinkler phải được thiết kế trên cơ sở công nghệ dây chuyền sản xuất cần bảo
vệ các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

Tin Liên Quan