Dây mềm nối sprinkler DN20(3/4”), 16bar, 1800mm, UL LPCB.- Daejin Sanup co – DJ25UB1800

Dây mềm nối sprinkler DN20(3/4”), 16bar, 1800mm, UL LPCB – DJ25UB1800

Dây mềm nối sprinkler DN20(3/4”), 16bar, 1800mm, UL LPCB – DJ25UB1800

Dây mềm nối sprinkler DN20(3/4”), 16bar, 1800mm, UL LPCB– DJ25UB1800

Dây mềm nối sprinkler DN20(3/4”), 16bar, 1800mm, UL LPCB – DJ25UB1800

                                                   Dây mềm Dn25 nối sprinkler Dn20 – DJ25Ub1800

Dây mềm nối sprinkler DN20(3/4”), 16bar, 1800mm, UL LPCB – DJ25UB1800

Dây mềm nối sprinkler DN20(3/4”), 16bar, 1800mm, UL LPCB – DJ25UB1800

Dây mềm nối sprinkler DN20(3/4”), 16bar, 1800mm, UL LPCB – DJ25UB1800

Dây mềm nối sprinkler DN20(3/4”), 16bar, 1800mm, UL LPCB – DJ25UB1800

                                                                Dây mềm DN25 nối đầu phun chữa cháy

Dây mềm inox DN25 nối sprinkler DN20(3/4”), 16bar, 1800mm, UL LPCB – DJ25UB1800

Dây mềm inox DN25 nối sprinkler DN20(3/4”), 16bar, 1800mm, UL LPCB – DJ25UB1800

Dây mềm inox DN25 nối sprinkler DN20(3/4”), 16bar, 1800mm, UL LPCB – DJ25UB1800

Dây mềm inox DN25 nối sprinkler DN20(3/4”), 16bar, 1800mm, UL LPCB – DJ25UB1800

Dây mềm inox DN25 nối sprinkler DN20(3/4”), 16bar, 1800mm, UL LPCB – DJ25UB1800

Dây mềm inox DN25 nối sprinkler DN20(3/4”), 16bar, 1800mm, UL LPCB – DJ25UB1800

Dây mềm inox DN25 nối sprinkler DN20(3/4”), 16bar, 1800mm, UL LPCB – DJ25UB1800

                                                Flexible hose sprinkler inox DN25 – UL , LPCB, MSA

Flexible hose sprinkler inox DN25 for sprinkler DN20(3/4”), 16bar, 1800mm, UL LPCB – DJ25UB1800

Flexible hose sprinkler inox DN25 for sprinkler DN20(3/4”), 16bar, 1800mm, UL LPCB – DJ25UB1800

Flexible hose sprinkler inox DN25 for sprinkler DN20(3/4”), 16bar, 1800mm, UL LPCB – DJ25UB1800

Flexible hose sprinkler inox DN25 for sprinkler DN20(3/4”), 16bar, 1800mm, UL LPCB – DJ25UB1800

Flexible hose sprinkler inox DN25 for sprinkler DN20(3/4”), 16bar, 1800mm, UL LPCB – DJ25UB1800

                                                           Ống mềm inox DN25 nối sprinkler DN15(1/2”)

Dây mềm inox DN25 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar, 1800mm, UL LPCB – DJ25UB1800, chứng chỉ KFI, MSA.

Dây mềm inox DN25 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar, 1800mm, UL LPCB – DJ25UB1800, chứng chỉ KFI, MSA.

Dây mềm inox DN25 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar, 1800mm, UL LPCB – DJ25UB1800, chứng chỉ KFI, MSA.

Dây mềm inox DN25 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar, 1800mm, UL LPCB – DJ25UB1800, chứng chỉ KFI, MSA.

Dây mềm inox DN25 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar, 1800mm, UL LPCB – DJ25UB1800, chứng chỉ KFI, MSA.

Dây mềm inox DN25 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar, 1800mm, UL LPCB – DJ25UB1800, chứng chỉ KFI, MSA.

Dây mềm inox DN25 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar, 1800mm, UL LPCB – DJ25UB1800, chứng chỉ KFI, MSA.

Mọi thông tin mua hàng hoặc tìm hiểu sản phẩm vui lòng liên hệ : Tel: 024 22175656 Website : https://genie-systems.com.vn . ( Daejin Sanup Co ).