Dây mềm nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar, 700mm UL/LPCB ( Daejin sanup co )

Dây mềm nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar, 700mm UL/LPCB/ KFI

Dây mềm nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 700mm UL/LPCB

Dây mềm nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 700mm UL/LPCB

Dây mềm nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 700mm UL/LPCB

Dây mềm nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 700mm UL/LPCB

                                                             Dây mềm Daejin 700mm nối sprinkler

Dây mềm nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 700mm UL/LPCB

Dây mềm nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2,, 700mm UL/LPCB

Dây mềm nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 700mm UL/LPCB

Dây mềm nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 700mm UL/LPCB

                                                       Ống mềm Inox 700mm nối đầu phun chữa cháy

Ống mềm Inox nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 700mm (1m) UL/LPCB /KFI/MSA/FM.

Ống mềm Inox nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 700mm (1m) UL/LPCB /KFI/MSA/FM.

Ống mềm Inox nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 700mm (1m) UL/LPCB /KFI/MSA/FM.

Ống mềm Inox nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 700mm (1m) UL/LPCB /KFI/MSA/FM.

Ống mềm Inox nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 700mm (1m) UL/LPCB /KFI/MSA/FM.

                                                      Ống mềm Inox 1” nối sprinkler 1/2” dài 700mm

Ống mềm Inox nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 700mm (1m) UL/LPCB /KFI/MSA/FM.

Ống mềm Inox nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 700mm (1m) UL/LPCB /KFI/MSA/FM.

Ống mềm Inox nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 700mm (1m) UL/LPCB /KFI/MSA/FM.

Ống mềm Inox nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 700mm (1m) UL/LPCB /KFI/MSA/FM.

DJ25UB-700 nối đầu phun chữa cháy

Ống mềm DJ25UB-700 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 700mm (1m) UL/LPCB

Ống mềm DJ25UB-700 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 700mm (1m) UL/LPCB

Ống mềm DJ25UB-700 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 700mm (1m) UL/LPCB

Ống mềm DJ25UB-700 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 700mm (1m) UL/LPCB

Ống mềm DJ25UB-700 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 700mm (1m) UL/LPCB

Ống mềm DJ25UB-700 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 700mm (1m) UL/LPCB

Ống mềm DJ25UB-700 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 700mm (1m) UL/LPCB

Mọi thông tin chi tiết liên hệ DAEJIN sanup Co : Tel: 024 22175656 Website : https://genie-systems.com.vn/ ( Daejin )