Dây mềm Inox DJ25UB-1000 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar, 1000mm UL/LPCB ( Daejin sanup co )

Dây mềm inox DJ25UB -1000 nối sprinkler 1/2” (DN15) , 16bar, 1000mm UL/LPCB/ KFI

Dây mềm inox DJ25UB -1000 nối sprinkler 1/2” (DN15) , 16bar, 1000mm UL/LPCB/ KFI

Dây mềm inox DJ25UB -1000 nối sprinkler 1/2” (DN15) , 16bar, 1000mm UL/LPCB/ KFI

Dây mềm inox DJ25UB -1000 nối sprinkler 1/2” (DN15) , 16bar, 1000mm UL/LPCB/ KFI

Dây mềm inox DJ25UB -1000 nối sprinkler 1/2” (DN15) , 16bar, 1000mm UL/LPCB/ KFI

Dây mềm inox DJ25UB -1000 nối sprinkler 1/2” (DN15) , 16bar, 1000mm UL/LPCB/ KFI

Dây mềm inox DJ25UB -1000 nối sprinkler 1/2” (DN15) , 16bar, 1000mm UL/LPCB/ KFI

Dây mềm inox DJ25UB -1000 nối sprinkler 1/2” (DN15) , 16bar, 1000mm UL/LPCB/ KFI

Dây mềm inox DJ25UB -1000 nối sprinkler 1/2” (DN15) , 16bar, 1000mm UL/LPCB/ KFI


                                                             Dây mềm Inox Daejin 1000mm nối sprinkler

Dây mềm nối sprinkler 1/2” (DN15), 16bar /16kg/cm2, DJ25UB-1000 dài 1000mm UL/LPCB

Dây mềm nối sprinkler 1/2” (DN15), 16bar /16kg/cm2, DJ25UB-1000 dài 1000mm UL/LPCB

Dây mềm nối sprinkler 1/2” (DN15), 16bar /16kg/cm2, DJ25UB-1000 dài 1000mm UL/LPCB

Dây mềm nối sprinkler 1/2” (DN15), 16bar /16kg/cm2, DJ25UB-1000 dài 1000mm UL/LPCB

Dây mềm nối sprinkler 1/2” (DN15), 16bar /16kg/cm2, DJ25UB-1000 dài 1000mm UL/LPCB

Dây mềm nối sprinkler 1/2” (DN15), 16bar /16kg/cm2, DJ25UB-1000 dài 1000mm UL/LPCB

                                                       Ống mềm Inox 1000mm nối đầu phun chữa cháy

Ống mềm Inox hãng Daejin nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1000mm (1m) UL/LPCB /KFI/MSA/FM.

Ống mềm Inox hãng Daejin nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1000mm (1m) UL/LPCB /KFI/MSA/FM.

Ống mềm Inox hãng Daejin nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1000mm (1m) UL/LPCB /KFI/MSA/FM.

Ống mềm Inox hãng Daejin nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1000mm (1m) UL/LPCB /KFI/MSA/FM.

Ống mềm Inox nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 700mm (70cm)

Ống mềm Inox nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 700mm (70cm)

Ống mềm Inox nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 700mm (70cm)

Ống mềm Inox nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 700mm (70cm)


Ống mềm Inox 1” nối sprinkler DN15 dài 700mm

Ống mềm Inox – Daejin nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1000mm (1m) UL/LPCB /KFI/MSA/FM.

Ống mềm Inox – Daejin nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1000mm (1m) UL/LPCB /KFI/MSA/FM.

Ống mềm Inox – Daejin nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1000mm (1m) UL/LPCB /KFI/MSA/FM.

Ống mềmInox – Daejin nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1000mm (1m) UL/LPCB /KFI/MSA/FM.

                                                              DJ25UB-700 nối đầu phun chữa cháy

Ống mềm DJ25UB-1000 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1000mm (1m) UL/LPCB

Ống mềm DJ25UB-1000 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1000mm (1m) UL/LPCB

Ống mềm DJ25UB-1000 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1000mm (1m) UL/LPCB

Ống mềm DJ25UB-1000 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1000mm (1m) UL/LPCB

Ống mềm DJ25UB-1000 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1000mm (1m) UL/LPCB

Ống mềm DJ25UB-1000 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1000mm (1m) UL/LPCB

Ống mềm DJ25UB-1000 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1000mm (1m) UL/LPCB

Mọi thông tin chi tiết liên hệ DAEJIN sanup Co : Tel: 024 22175656 Website : https://genie-systems.com.vn/ ( Daejin )