Dây mềm Inox DJ25UB-1200 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar, 1200mm UL/LPCB ( Daejin sanup co )

Dây mềm inox DN25 DJ25UB -1200 nối sprinkler 1/2” (DN15) , 16bar, 1200mm UL, LPCB, KFI

Dây mềm inox DN25 DJ25UB -1200 nối sprinkler 1/2” (DN15) , 16bar, 1200mm UL, LPCB, KFI

Dây mềm inox DN25 DJ25UB -1200 nối sprinkler 1/2” (DN15) , 16bar, 1200mm UL, LPCB, KFI

Dây mềm inox DN25 DJ25UB -1200 nối sprinkler 1/2” (DN15) , 16bar, 1200mm UL, LPCB, KFI

Dây mềm inox DN25 DJ25UB -1200 nối sprinkler 1/2” (DN15) , 16bar, 1200mm UL, LPCB, KFI

Dây mềm inox DN25 DJ25UB -1200 nối sprinkler 1/2” (DN15) , 16bar, 1200mm UL, LPCB, KFI

Dây mềm inox DN25 DJ25UB -1200 nối sprinkler 1/2” (DN15) , 16bar, 1200mm UL, LPCB, KFI

Dây mềm inox DN25 DJ25UB -1200 nối sprinkler 1/2” (DN15) , 16bar, 1200mm UL, LPCB, KFI

                                                             Dây mềm Inox Daejin 1200mm nối sprinkler

Dây mềm  DN25 (1”) nối sprinkler 1/2” (DN15), 16bar /16kg/cm2, DJ25UB-1200 dài 1200mm UL hoặc LPCB

Dây mềm  DN25 (1”) nối sprinkler 1/2” (DN15), 16bar /16kg/cm2, DJ25UB-1200 dài 1200mm UL hoặc LPCB

Dây mềm  DN25 (1”) nối sprinkler 1/2” (DN15), 16bar /16kg/cm2, DJ25UB-1200 dài 1200mm UL hoặc LPCB

Dây mềm  DN25 (1”) nối sprinkler 1/2” (DN15), 16bar /16kg/cm2, DJ25UB-1200 dài 1200mm UL hoặc LPCB

Dây mềm  DN25 (1”) nối sprinkler 1/2” (DN15), 16bar /16kg/cm2, DJ25UB-1200 dài 1200mm UL hoặc LPCB

Dây mềm  DN25 (1”) nối sprinkler 1/2” (DN15), 16bar /16kg/cm2, DJ25UB-1200 dài 1200mm UL hoặc LPCB

Dây mềm  DN25 (1”) nối sprinkler 1/2” (DN15), 16bar /16kg/cm2, DJ25UB-1200 dài 1200mm UL hoặc LPCB

Dây mềm  DN25 (1”) nối sprinkler 1/2” (DN15), 16bar /16kg/cm2, DJ25UB-1200 dài 1200mm UL hoặc LPCB

                                                       Ống mềm Inox 1200mm nối đầu phun chữa cháy

Ống mềm DN25 (1”) Inox hãng Daejin nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1200mm (1m) Chứng chỉ : UL.LPCB, MSA. KFI

Ống mềm DN25 (1”) Inox hãng Daejin nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1200mm (1m) Chứng chỉ : UL.LPCB, MSA. KFI

Ống mềm DN25 (1”) Inox hãng Daejin nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1200mm (1m) Chứng chỉ : UL.LPCB, MSA. KFI

Ống mềm DN25 (1”) Inox hãng Daejin nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1200mm (1m) Chứng chỉ : UL.LPCB, MSA. KFI

Ống mềm DN25 (1”) Inox hãng Daejin nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1200mm (1m) Chứng chỉ : UL.LPCB, MSA. KFI

Ống mềm DN25 (1”) Inox hãng Daejin nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1200mm (1m) Chứng chỉ : UL.LPCB, MSA. KFI

Ống mềm DN25 /1” Inox hãng Daejin nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1000mm (1m) UL/LPCB /KFI/MSA/FM.

Ống mềm  DN25 /1” Inox hãng Daejin nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1000mm (1m) UL/LPCB /KFI/MSA/FM.

Ống mềm  DN25 /1” Inox hãng Daejin nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1000mm (1m) UL/LPCB /KFI/MSA/FM.

Ống mềm  DN25 /1” Inox nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 700mm (70cm)

Ống mềm  DN25 /1” Inox nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 700mm (70cm)

Ống mềm  DN25 /1” Inox nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 700mm (70cm)

Ống mềm  DN25 /1” Inox nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 700mm (70cm)

                                                      Ống mềm Inox 1” nối sprinkler DN15 dài 1200mm

Ống mềm Inox – Daejin nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1000mm (1m) UL/LPCB /KFI/MSA/FM.

Ống mềm Inox – Daejin nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1000mm (1m) UL/LPCB /KFI/MSA/FM.

Ống mềm Inox – Daejin nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1000mm (1m) UL/LPCB /KFI/MSA/FM.

Ống mềmInox – Daejin nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1000mm (1m) UL/LPCB /KFI/MSA/FM.

                                                              DJ25UB-1200 nối đầu phun chữa cháy

Ống mềm DJ25UB-1000 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1000mm (1m) UL/LPCB

Ống mềm DJ25UB-1000 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1000mm (1m) UL/LPCB

Ống mềm DJ25UB-1000 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1000mm (1m) UL/LPCB

Ống mềm DJ25UB-1000 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1000mm (1m) UL/LPCB

Ống mềm DJ25UB-1000 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1000mm (1m) UL/LPCB

Ống mềm DJ25UB-1000 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1000mm (1m) UL/LPCB

Ống mềm DJ25UB-1000 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1000mm (1m) UL/LPCB

Mọi thông tin chi tiết liên hệ DAEJIN sanup Co : Tel: 024 22175656 Website : https://genie-systems.com.vn/ ( Daejin )