Dây mềm Inox DJ25UB-1500 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar, 1500mm UL/LPCB ( Daejin sanup co )

Dây mềm inox DN25 DJ25UB -1500 nối sprinkler 1/2” (DN15) , 16bar, 1500mm UL, LPCB, KFI

Dây mềm inox DN25 DJ25UB -1500 nối sprinkler 1/2” (DN15) , 16bar, 1500mm UL, LPCB, KFI

Dây mềm inox DN25 DJ25UB -1500 nối sprinkler 1/2” (DN15) , 16bar, 1500mm UL, LPCB, KFI

Dây mềm inox DN25 DJ25UB -1500 nối sprinkler 1/2” (DN15) , 16bar, 1500mm UL, LPCB, KFI

Dây mềm inox DN25 DJ25UB -1500 nối sprinkler 1/2” (DN15) , 16bar, 1500mm UL, LPCB, KFI

Dây mềm inox DN25 DJ25UB -1500 nối sprinkler 1/2” (DN15) , 16bar, 1500mm UL, LPCB, KFI

Dây mềm inox DN25 DJ25UB -1500 nối sprinkler 1/2” (DN15) , 16bar, 1500mm UL, LPCB, KFI

Dây mềm inox DN25 DJ25UB -1500 nối sprinkler 1/2” (DN15) , 16bar, 1500mm UL, LPCB, KFI

                                                             Dây mềm Inox Daejin 1500mm nối sprinkler

Dây mềm  DN25 (1”) nối sprinkler 1/2” (DN15), 16bar /16kg/cm2, DJ25UB-1500 dài 1500mm UL hoặc LPCB

Dây mềm  DN25 (1”) nối sprinkler 1/2” (DN15), 16bar /16kg/cm2, DJ25UB-1500 dài 1500mm UL hoặc LPCB

Dây mềm  DN25 (1”) nối sprinkler 1/2” (DN15), 16bar /16kg/cm2, DJ25UB-1500 dài 1500mm UL hoặc LPCB

Dây mềm  DN25 (1”) nối sprinkler 1/2” (DN15), 16bar /16kg/cm2, DJ25UB-1500 dài 1500mm UL hoặc LPCB

Dây mềm  DN25 (1”) nối sprinkler 1/2” (DN15), 16bar /16kg/cm2, DJ25UB-1500 dài 1500mm UL hoặc LPCB

Dây mềm  DN25 (1”) nối sprinkler 1/2” (DN15), 16bar /16kg/cm2, DJ25UB-1500 dài 1500mm UL hoặc LPCB

Dây mềm  DN25 (1”) nối sprinkler 1/2” (DN15), 16bar /16kg/cm2, DJ25UB-1500 dài 1500mm UL hoặc LPCB

Dây mềm  DN25 (1”) nối sprinkler 1/2” (DN15), 16bar /16kg/cm2, DJ25UB-1500 dài 1500mm UL hoặc LPCB

                                                       Ống mềm Inox 1500mm nối đầu phun chữa cháy

Ống mềm DN25 (1”) Inox hãng Daejin nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1200mm (1,2m) Chứng chỉ : UL.LPCB, MSA. KFI

Ống mềm DN25 (1”) Inox hãng Daejin nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1200mm (1,2m) Chứng chỉ : UL.LPCB, MSA. KFI

Ống mềm DN25 (1”) Inox hãng Daejin nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1200mm (1,2m) Chứng chỉ : UL.LPCB, MSA. KFI

Ống mềm DN25 (1”) Inox hãng Daejin nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1500mm (1.5m)  Chứng chỉ : UL.LPCB, MSA. KFI

Ống mềm DN25 (1”) Inox hãng Daejin nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1500mm (1.5m) Chứng chỉ : UL.LPCB, MSA. KFI

Ống mềm DN25 (1”) Inox hãng Daejin nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1500mm (1.5m) Chứng chỉ : UL.LPCB, MSA. KFI

Ống mềm DN25 /1” Inox hãng Daejin nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1500mm (1.5m) UL/LPCB /KFI/MSA/FM.

Ống mềm  DN25 /1” Inox hãng Daejin nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1500mm (1.5m) UL/LPCB /KFI/MSA/FM.

Ống mềm  DN25 /1” Inox hãng Daejin nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1500mm (1.5m) UL/LPCB /KFI/MSA/FM.

Ống mềm  DN25 /1” Inox nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1500mm (1.5m)

Ống mềm  DN25 /1” Inox nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1500mm (1.5m)

Ống mềm  DN25 /1” Inox nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1500mm (1.5m)

Ống mềm  DN25 /1” Inox nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1500mm (1.5m)

                                                      Ống mềm Inox 1” nối sprinkler DN15 dài 1500mm

Ống mềm DN25 Inox – Daejin nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1500mm (1m) UL/LPCB /KFI/MSA/FM.

Ống mềm Dn25 (1”)  Inox – Daejin nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1500mm (1m) UL/LPCB /KFI/MSA/FM.

Ống mềm Dn25 (1”)  Inox – Daejin nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1500mm (1m) UL/LPCB /KFI/MSA/FM.

Ống mềm Dn25 (1”) Inox – Daejin nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1500mm (1m) UL/LPCB /KFI/MSA/FM.


                                                              DJ25UB-1500 nối đầu phun chữa cháy

Ống mềm  inox DN25/1inch DJ25UB-1500 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1500mm (1,5m) UL/LPCB

Ống mềm inox DN25/1inch DJ25UB-1500 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1500mm (1,5m) UL/LPCB

Ống mềm  inox DN25/1inch DJ25UB-1500 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1500mm (1.5m) UL/LPCB

Ống mềm inox DN25/1inch DJ25UB-1500 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1500mm (1.5m) UL/LPCB

Ống mềm inox DN25/1inch DJ25UB-1500 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1500mm (1.5m) UL/LPCB

Ống mềm inox DN25/1inch DJ25UB-1500  nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1500mm (1.5m) UL/LPCB

Ống mềm inox DN25/1inch DJ25UB-1500 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1500mm (1.5m) UL/LPCB

Mọi thông tin chi tiết liên hệ DAEJIN sanup Co : Tel: 024 22175656 Website : https://genie-systems.com.vn/ ( Daejin )