Dây mềm dài 700mm DN25(1”) nối đầu phun sprinkler, 16bar.

Dây mềm DN25 nối đầu phun sprinkler, 16bar, 700mm.

Dây mềm DN25 nối đầu phun sprinkler, 14bar, 700mm.

Dây mềm DN25 nối đầu phun sprinkler, 12bar, 700mm.

                                                         Dây mềm Inox nối sprinkler DN15 – Daejin

Dây mềm  dài 700mm kích thước DN25 nối đầu phun sprinkler, 16kg/cm2, 700mm

Dây mềm dài 700mm kích thước DN25 nối đầu phun sprinkler, 14kg/cm2. 700mm,

Dây mềm dài 700mm kích thước DN25 nối đầu phun sprinkler, 12kg/cm2. 700mm,

                                                        Van Búa nước hàn quốc – 10k/Korea – 2019

Dây mềm dài 700mm kích thước 1” inch nối đầu phun sprinkler, Áp lực 240psi dài 700mm.

Dây mềm dài 700mm kích thước 1” inch nối đầu phun sprinkler, Áp lực 200psi dài 700mm.

Dây mềm dài 700mm kích thước 1” inch nối đầu phun sprinkler, Áp lực 175psi dài 1200mm.

                                                                Dây mềm 1” nối đầu phun chữa cháy

Ống mềm dài 700mm kích thước 1” inch nối đầu phun sprinkler, 16bar – dài 1200mm.

Ống mềm dài 700mm kích thước 1” inch nối đầu phun sprinkler, 14bar – Dài 1200mm.

Ống mềm dài 700mm kích thước 1” inch nối đầu phun sprinkler, 12bar – dài 1200mm.

                                                           Ống mềm DN25 nối sprinkler – 700mm

Dây mềm dài 700mm kích thước 1” inch nối đầu phun sprinkler, 16kg/cm2 dài 700mm.

Dây mềm dài 700mm kích thước 1” inch nối đầu phun sprinkler, 14kg/cm2 dài 700mm.

Dây mềm dài 700mm kích thước 1” inch nối đầu phun sprinkler, 12kg/cm2 dài 700mm.

                                                    Ống mềm nối đầu phun chữa cháy 1/2” – 700mm

Dây mềm dài 700mm kích thước 1” inch nối đầu phun sprinkler, Áp lực 240psi – dài 1200mm.

Dây mềm dài 700mm kích thước  1” inch nối đầu phun sprinkler, Áp lực 200psi – dài 1200mm.

Dây mềm dài 700mm kích thước 1” inch nối đầu phun sprinkler, Áp lực 175psi- dài 1200mm.