Dây mềm DN25(1”) nối đầu phun sprinkler, 16bar, 1000mm.

Dây mềm DN25 nối đầu phun sprinkler, 16bar, 1000mm.

Dây mềm DN25 nối đầu phun sprinkler, 14bar, 1000mm.

Dây mềm DN25 nối đầu phun sprinkler, 12bar, 1000mm.

                                                                  Dây mềm DN25- Inox nối sprinkler

Dây mềm DN25 nối đầu phun sprinkler, 16kg/cm2, 1000mm.

Dây mềm DN25 nối đầu phun sprinkler, 14kg/cm2, 1000mm.

Dây mềm DN25 nối đầu phun sprinkler, 12kg/cm2, 1000mm.

                                                              Van Búa nước hàn quốc – 10k

Dây mềm 1” inch nối đầu phun sprinkler, Áp lực 240psi, 1000mm.

Dây mềm 1” inch nối đầu phun sprinkler, Áp lực 200psi, 1000mm.

Dây mềm 1” inch nối đầu phun sprinkler, Áp lực 175psi, 1000mm.

                                                                Dây mềm 1” nối đầu phun chữa cháy

Dây mềm 1” inch nối đầu phun sprinkler, 16bar, 1000mm.

Dây mềm 1” inch nối đầu phun sprinkler, 14bar, 1000mm.

Dây mềm 1” inch nối đầu phun sprinkler, 12bar, 1000mm.

                                                                        Ống mềm DN25 nối sprinkler

Dây mềm 1” inch nối đầu phun sprinkler, 16kg/cm2, 1000mm.

Dây mềm 1” inch nối đầu phun sprinkler, 14kg/cm2, 1000mm.

Dây mềm 1” inch nối đầu phun sprinkler, 12kg/cm2, 1000mm.

                                                              Ống mềm nối đầu phun chữa cháy 1/2”

Dây mềm 1” inch nối đầu phun sprinkler, Áp lực 240psi, 1000mm.

Dây mềm 1” inch nối đầu phun sprinkler, Áp lực 200psi, 1000mm.

Dây mềm 1” inch nối đầu phun sprinkler, Áp lực 175psi, 1000mm.