Dây mềm Inox DJ25UB-1800 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar, 1800mm UL/LPCB ( Daejin sanup co )

Dây mềm inox DN25 DJ25UB -700 nối sprinkler 1/2” (DN15) , 16bar, 700mm UL, LPCB, KFI

Dây mềm inox DN25 DJ25UB -1000 nối sprinkler 1/2” (DN15) , 16bar, 1000mm UL, LPCB, KFI

Dây mềm inox DN25 DJ25UB -1000 nối sprinkler 1/2” (DN15) , 16bar, 1000mm UL, LPCB, KFI

Dây mềm inox DN25 DJ25UB -1000 nối sprinkler 1/2” (DN15) , 16bar, 1000mm UL, LPCB, KFI

Dây mềm inox DN25 DJ25UB -1200 nối sprinkler 1/2” (DN15) , 16bar, 1200mm UL, LPCB, KFI

Dây mềm inox DN25 DJ25UB -1200 nối sprinkler 1/2” (DN15) , 16bar, 1200mm UL, LPCB, KFI

Dây mềm inox DN25 DJ25UB -1500 nối sprinkler 1/2” (DN15) , 16bar, 1500mm UL, LPCB, KFI

Dây mềm inox DN25 DJ25UB -1800 nối sprinkler 1/2” (DN15) , 16bar, 1800mm UL, LPCB, KFI

                                                             Dây mềm Inox Daejin 1800mm nối sprinkler

Dây mềm  DN25 (1”) nối sprinkler 1/2” (DN15), 16bar /16kg/cm2, DJ25UB-700 dài 700mm UL hoặc LPCB

Dây mềm  DN25 (1”) nối sprinkler 1/2” (DN15), 16bar /16kg/cm2, DJ25UB-700 dài 700mm UL hoặc LPCB

Dây mềm  DN25 (1”) nối sprinkler 1/2” (DN15), 16bar /16kg/cm2, DJ25UB-1000 dài 1000mm UL hoặc LPCB

Dây mềm  DN25 (1”) nối sprinkler 1/2” (DN15), 16bar /16kg/cm2, DJ25UB-1000 dài 1000mm UL hoặc LPCB

Dây mềm  DN25 (1”) nối sprinkler 1/2” (DN15), 16bar /16kg/cm2, DJ25UB-1200 dài 1200mm UL hoặc LPCB

Dây mềm  DN25 (1”) nối sprinkler 1/2” (DN15), 16bar /16kg/cm2, DJ25UB-1500 dài 1500mm UL hoặc LPCB

Dây mềm  DN25 (1”) nối sprinkler 1/2” (DN15), 16bar /16kg/cm2, DJ25UB-1800 dài 1800mm UL hoặc LPCB

Dây mềm  DN25 (1”) nối sprinkler 1/2” (DN15), 16bar /16kg/cm2, DJ25UB-1800 dài 1800mm UL hoặc LPCB


Ống mềm Inox 1800mm nối đầu phun chữa cháy

Ống mềm DN25 (1”) Inox hãng Daejin nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 700mm (1,2m) Chứng chỉ : UL.LPCB, MSA. KFI

Ống mềm DN25 (1”) Inox hãng Daejin nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1000mm (1,2m) Chứng chỉ : UL.LPCB, MSA. KFI

Ống mềm DN25 (1”) Inox hãng Daejin nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1200mm (1,2m) Chứng chỉ : UL.LPCB, MSA. KFI

Ống mềm DN25 (1”) Inox hãng Daejin nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1500mm (1.5m)  Chứng chỉ : UL.LPCB, MSA. KFI

Ống mềm DN25 (1”) Inox hãng Daejin nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1800mm (1.5m) Chứng chỉ : UL.LPCB, MSA. KFI

Ống mềm DN25 (1”) Inox hãng Daejin nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1800mm (1.5m) Chứng chỉ : UL.LPCB, MSA. KFI

Phụ kiện cho Dây mềm nối sprinkler Dn15

Ống mềm DN25 /1” Inox hãng Daejin nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1800mm (1.5m) UL/LPCB /KFI/MSA/FM.

Ống mềm  DN25 /1” Inox hãng Daejin nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1800mm (1.5m) UL/LPCB /KFI/MSA/FM.

Ống mềm  DN25 /1” Inox hãng Daejin nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1800mm (1.5m) UL/LPCB /KFI/MSA/FM.

Ống mềm  DN25 /1” Inox nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 700mm (1.5m)

Ống mềm  DN25 /1” Inox nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 700mm (1.5m)

Ống mềm  DN25 /1” Inox nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1000mm (1.5m)

Ống mềm  DN25 /1” Inox nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1000mm (1.5m)


                                                      Ống mềm Inox 1” nối sprinkler DN15 dài 1800mm

Ống mềm DN25 Inox – Daejin nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 700mm (1m) UL/LPCB /KFI/MSA/FM.

Ống mềm Dn25 (1”)  Inox – Daejin nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 600mm (1m) UL/LPCB /KFI/MSA/FM.

Ống mềm Dn25 (1”)  Inox – Daejin nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1000mm (1m) UL/LPCB /KFI/MSA/FM.

Ống mềm Dn25 (1”) Inox – Daejin nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1200mm (1m) UL/LPCB /KFI/MSA/FM.

                                                              DJ25UB-1800 nối đầu phun chữa cháy

Ống mềm  inox DN25/1inch DJ25UB-700 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 700mm (1,5m) UL/LPCB

Ống mềm inox DN25/1inch DJ25UB-500 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 500mm (1,5m) UL/LPCB

Ống mềm  inox DN25/1inch DJ25UB-1000 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1000mm (1.5m) UL/LPCB

Ống mềm inox DN25/1inch DJ25UB-1200 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1200mm (1.5m) UL/LPCB

Ống mềm inox DN25/1inch DJ25UB-1500 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1500mm (1.5m) UL/LPCB

Ống mềm inox DN25/1inch DJ25UB-1800  nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 1800mm (1.5m) UL/LPCB

Ống mềm inox DN25/1inch DJ25UB-2000 nối sprinkler DN15(1/2”), 16bar /16kg/cm2, 2000mm (1.5m) UL/LPCB

Mọi thông tin chi tiết liên hệ DAEJIN sanup Co : Tel: 024 22175656 Website : https://genie-systems.com.vn/ ( Daejin )