Dây mềm dài 1800mm DN25(1”) nối đầu phun sprinkler, 16bar – 1800mm .

Dây mềm/ Ống mềm DN25 nối đầu phun sprinkler, 16bar – dài 1800mm- DJ25UB1800 (DAEJIN )

Dây mềm/ Ống mềm DN25 nối đầu phun sprinkler, 14bar- dài 1800mm DJ25UB1800  (DAEJIN )

Dây mềm/ Ống mềm DN25 nối đầu phun sprinkler, 12bar- dài 1800mm DJ25UB1800  (DAEJIN )

         Dây mềm/ Ống mềm Inox nối sprinkler DN15 – Daejin DJ25UB  (DAEJIN )

Dây mềm ( Ống mềm)  dài 1800mm kích thước DN25 nối đầu phun sprinkler, 16kg/cm2, 1500mm , DJ25UB, UL/FM,  (DAEJIN )

Dây mềm ( Ống mềm)  dài 1800mm kích thước DN25 nối đầu phun sprinkler, 14kg/cm2. 1500mm, DJ25UB, UL,  (DAEJIN ).

Dây mềm( Ống mềm)  dài 1800mm kích thước DN25 nối đầu phun sprinkler, 12kg/cm2. 1500mm, DJ25UB, UL,  (DAEJIN ). 


Van giảm chấn nước hàn quốc – 10k/Korea 

Dây mềm ( Ống mềm)  dài 1800mm kích thước 1” inch nối đầu phun sprinkler, Áp lực 240psi dài 1800mm, UL, FM,  (DAEJIN ). 

Dây mềm ( Ống mềm)  dài 1800mm kích thước 1” inch nối đầu phun sprinkler, Áp lực 200psi dài 1800mm, UL, FM,  (DAEJIN )

Dây mềm ( Ống mềm)  dài 1800mm kích thước 1” inch nối đầu phun sprinkler, Áp lực 175psi dài 1800mm, UL, FM.  (DAEJIN ).


Dây mềm 1” nối đầu phun chữa cháy DJ25UB

Ống mềm  (DAEJIN ) ( Dây mềm)  dài 1800mm kích thước 1” inch nối đầu phun sprinkler, 16bar – dài 1800mm, UL, FM.

Ống mềm (DAEJIN ) ( Dây mềm)  dài 1800mm kích thước 1” inch nối đầu phun sprinkler, 14bar – dài 1800mm, UL, FM.

Ống mềm ( Dây mềm)  dài 1800mm kích thước 1” inch nối đầu phun sprinkler, 12bar – dài 1800mm, UL. FM.


Ống mềm DN25 nối sprinkler – 1800mm

Dây mềm  (DAEJIN ) ( Ống mềm)  dài 1800mm kích thước 1” inch nối đầu phun sprinkler, 16kg/cm2 dài 1800mm, UL, FM.

Dây mềm  (DAEJIN ) ( Ống mềm)  dài 1800mm kích thước 1” inch nối đầu phun sprinkler, 14kg/cm2 dài 1800mm, UL, FM

Dây mềm  (DAEJIN ) ( Ống mềm)  dài 1800mm kích thước 1” inch nối đầu phun sprinkler, 12kg/cm2 dài 1800mm, UL, FM.


Ống mềm nối đầu phun chữa cháy 1/2” – 1800mm

Dây mềm (DAEJIN )( Ống mềm)  dài 1800mm kích thước 1” inch nối đầu phun sprinkler, Áp lực 240psi – dài 1800mm, KFI

Dây mềm  (DAEJIN ) ( Ống mềm)  dài 1800mm kích thước  1” inch nối đầu phun sprinkler, Áp lực 200psi – dài 1800mm, UL

Dây mềm  (DAEJIN ) ( Ống mềm)  dài 1800mm kích thước 1” inch nối đầu phun sprinkler, Áp lực 175psi- dài 1800mm, UL.

Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler. đạt UL, FM, LPCB

Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB700/Daejin – Korea,  (DAEJIN )
Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB1000/Daejin – Korea,  (DAEJIN )
Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB1200/Daejin – Korea,  (DAEJIN )
Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB1500/Daejin – Korea,  (DAEJIN )
Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB1800/Daejin – Korea,  (DAEJIN )
Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB2000/Daejin – Korea,  (DAEJIN )

Ống mềm dẻo Inox nối đầu phun

Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB2500/Daejin – Korea,  (DAEJIN )

Ống dẻo inox kết nối đầu phun sprinkler DJ25UB3000/Daejin – Korea,  (DAEJIN )

Flexible Hose Sprinkler – Daejin Korea – DJ25UB700 – dài 700mm, 16kg/cm2 , DN25 ,  (DAEJIN )
Flexible Hose Sprinkler – Daejin Korea – DJ25UB1000 dài 1000mm, 16kg/cm2 , DN25 , (DAEJIN )
Flexible Hose Sprinkler – Daejin Korea – DJ25UB1200 dài 1200mm, 16kg/cm2 , DN25 ,  (DAEJIN )
Flexible Hose Sprinkler – Daejin Korea – DJ25UB1500 dài 1500mm, 16kg/cm2 , DN25 , (DAEJIN )

 Flexible Hose Sprinkler – DAEJIN sanup Co

Flexible Hose Sprinkler – Daejin Korea – DJ25UB700 – dài 1800mm, 16kg/cm2 , DN25 .  (DAEJIN )
Flexible Hose Sprinkler – Daejin Korea – DJ25UB1000 dài 2000mm, 16kg/cm2 , DN25 .  (DAEJIN )
Flexible Hose Sprinkler – Daejin Korea – DJ25UB1200 dài 2500mm, 16kg/cm2 , DN25 .  (DAEJIN )
Flexible Hose Sprinkler – Daejin Korea – DJ25UB1500 dài 3000mm, 16kg/cm2 , DN25 (DAEJIN )

 Flexible sprinkler DAEJIN SANUP CO.

Flexible Hose Sprinkler – Daejin Korea – DJ25UB700 – dài  3500mm, 16kg/cm2 , DN25,  (DAEJIN )
Flexible Hose Sprinkler – Daejin Korea – DJ25UB1000 dài 4000mm, 16kg/cm2 , DN25,  (DAEJIN )
Flexible Hose Sprinkler – Daejin Korea – DJ25UB1200 dài 4500mm, 16kg/cm2 , DN25,  (DAEJIN )
Flexible Hose Sprinkler – Daejin Korea – DJ25UB1500 dài 5000mm, 16kg/cm2 , DN25,  (DAEJIN )

 Ống mềm nối sprinkler – tiêu chuẩn LPCB

Flexible Hose Sprinkler – Daejin Korea – DJ25UB700 – dài 700mm, 12kg/cm2 17psi , 107 độ C, DN25xDN20 Unbraid flexible.  (DAEJIN )

Flexible Hose Sprinkler – Daejin Korea – DJ25UB700 – dài 1000mm, 12kg/cm2 17psi , 107 độ C, DN25xDN20 Unbraid flexible.  (DAEJIN )

 Dây mềm nối sprinkler – đạt UL

Flexible Hose Sprinkler – Daejin Korea – DJ25UB700 – dài 1200mm, 14kg/cm2 17psi , 107 độ C, DN25xDN20 Unbraid flexible.  (DAEJIN )

Flexible Hose Sprinkler – Daejin Korea – DJ25UB700 – dài 1500mm, 14kg/cm2 17psi , 107 độ C, DN25xDN20 Unbraid flexible.

Flexible Hose Sprinkler – Daejin Korea – DJ25UB700 – dài 1800mm, 14kg/cm2 17psi , 107 độ C, DN25xDN20 Unbraid flexible.

  Ống mềm nối đầu phun chữa cháy – FM/UL/LPCB/KFI

Flexible Hose Sprinkler – Daejin Korea – DJ25UB700 – dài 2000mm, 14kg/cm2 17psi , 107 độ C, DN25xDN20 Unbraid flexible.  (DAEJIN )

Flexible Hose Sprinkler – Daejin Korea – DJ25UB700 – dài 2500mm, 14kg/cm2 17psi , 107 độ C, DN25xDN20 Unbraid flexible.  (DAEJIN )