Dây mềm dài 1500mm DN25(1”) nối đầu phun sprinkler, 16bar – 1500mm .

Dây mềm/ Ống mềm DN25 nối đầu phun sprinkler, 16bar – dài 1500mm.

Dây mềm/ Ống mềm DN25 nối đầu phun sprinkler, 14bar- dài 1500mm.

Dây mềm/ Ống mềm DN25 nối đầu phun sprinkler, 12bar- dài 1500mm.

                                                         Dây mềm/ Ống mềm Inox nối sprinkler DN15 – Daejin

Dây mềm ( Ống mềm)  dài 1500mm kích thước DN25 nối đầu phun sprinkler, 16kg/cm2, 1500mm

Dây mềm ( Ống mềm)  dài 1500mm kích thước DN25 nối đầu phun sprinkler, 14kg/cm2. 1500mm,

Dây mềm( Ống mềm)  dài 1500mm kích thước DN25 nối đầu phun sprinkler, 12kg/cm2. 1500mm,

                                                        Van giảm chấn nước hàn quốc – 10k/Korea 

Dây mềm ( Ống mềm)  dài 1500mm kích thước 1” inch nối đầu phun sprinkler, Áp lực 240psi dài 1500mm.

Dây mềm ( Ống mềm)  dài 1500mm kích thước 1” inch nối đầu phun sprinkler, Áp lực 200psi dài 1500mm.

Dây mềm ( Ống mềm)  dài 1500mm kích thước 1” inch nối đầu phun sprinkler, Áp lực 175psi dài 1500mm.

                                                                Dây mềm 1” nối đầu phun chữa cháy

Ống mềm ( Ống mềm)  dài 1500mm kích thước 1” inch nối đầu phun sprinkler, 16bar – dài 1500mm.

Ống mềm ( Ống mềm)  dài 1500mm kích thước 1” inch nối đầu phun sprinkler, 14bar – dài 1500mm.

Ống mềm ( Ống mềm)  dài 1500mm kích thước 1” inch nối đầu phun sprinkler, 12bar – dài 1500mm.

                                                           Ống mềm DN25 nối sprinkler – 1500mm

Dây mềm ( Ống mềm)  dài 1500mm kích thước 1” inch nối đầu phun sprinkler, 16kg/cm2 dài 1500mm.

Dây mềm ( Ống mềm)  dài 1500mm kích thước 1” inch nối đầu phun sprinkler, 14kg/cm2 dài 1500mm.

Dây mềm ( Ống mềm)  dài 1500mm kích thước 1” inch nối đầu phun sprinkler, 12kg/cm2 dài 1500mm.

                                                    Ống mềm nối đầu phun chữa cháy 1/2” – 1500mm

Dây mềm ( Ống mềm)  dài 1500mm kích thước 1” inch nối đầu phun sprinkler, Áp lực 240psi – dài 1500mm

Dây mềm ( Ống mềm)  dài 1500mm kích thước  1” inch nối đầu phun sprinkler, Áp lực 200psi – dài 1500mm.

Dây mềm ( Ống mềm)  dài 1500mm kích thước 1” inch nối đầu phun sprinkler, Áp lực 175psi- dài 1500mm.