Dây mềm dài 1200mm DN25(1”) nối đầu phun sprinkler, 16bar.

Dây mềm DN25 nối đầu phun sprinkler, 16bar, 1200mm.

Dây mềm DN25 nối đầu phun sprinkler, 14bar, 1200mm.

Dây mềm DN25 nối đầu phun sprinkler, 12bar, 1200mm.

                                                               Dây mềm Inox nối sprinkler – Daejin

Dây mềm  dài 1200mm kích thước DN25 nối đầu phun sprinkler, 16kg/cm2,

Dây mềm dài 1200mm kích thước DN25 nối đầu phun sprinkler, 14kg/cm2.

Dây mềm dài 1200mm kích thước DN25 nối đầu phun sprinkler, 12kg/cm2.

                                                              Van Búa nước hàn quốc – 10k/Korea

Dây mềm dài 1200mm kích thước 1” inch nối đầu phun sprinkler, Áp lực 240psi, 1200mm.

Dây mềm dài 1200mm kích thước 1” inch nối đầu phun sprinkler, Áp lực 200psi, 1200mm.

Dây mềm dài 1200mm kích thước 1” inch nối đầu phun sprinkler, Áp lực 175psi, 1200mm.

                                                                Dây mềm 1” nối đầu phun chữa cháy

Dây mềm dài 1200mm kích thước 1” inch nối đầu phun sprinkler, 16bar, 1200mm.

Dây mềm dài 1200mm kích thước 1” inch nối đầu phun sprinkler, 14bar, 1200mm.

Dây mềm dài 1200mm kích thước1” inch nối đầu phun sprinkler, 12bar, 1200mm.

                                                           Ống mềm DN25 nối sprinkler – 1200mm

Dây mềm dài 1200mm kích thước 1” inch nối đầu phun sprinkler, 16kg/cm2, 1200mm.

Dây mềm dài 1200mm kích thước 1” inch nối đầu phun sprinkler, 14kg/cm2, 1200mm.

Dây mềm dài 1200mm kích thước 1” inch nối đầu phun sprinkler, 12kg/cm2, 1200mm.

                                                    Ống mềm nối đầu phun chữa cháy 1/2” – 1200mm

Dây mềm dài 1200mm kích thước 1” inch nối đầu phun sprinkler, Áp lực 240psi, 1200mm.

Dây mềm dài 1200mm kích thước  1” inch nối đầu phun sprinkler, Áp lực 200psi, 1200mm.

Dây mềm dài 1200mm kích thước 1” inch nối đầu phun sprinkler, Áp lực 175psi, 1200mm.