Dây mềm nối sprinkler DN25 (1”) 12kg/cm2 (12bar) 700mm UL

Sản phẩm dây mềm nối đầu phun sprinkler có 2 loại của tiêu chuẩn UL

Loại dây mềm nối Sprinkler Dn15 ( 1/2” inch) có áp lực hoạt động lên tới 16bar theo chứng chỉ LPCB,

Loại dây mềm nối sprinkler Dn20( 3/4” inch) có áp lực hoạt động 16bar theo tiêu chuẩn LPCB,

các sản phẩm này đều có ngưỡng hoạt động cáo theo nhà máy công bố có thể lên tới 35bar,

Dây mềm nối sprinkler DN25 là đường kính tiêu chuẩn , loại dài 700mm tiêu chuẩn UL 175psi,

Dây mềm nối sprinkler DN25 (1”) 12kg/cm2 (12bar) 700mm UL.

Dây mềm nối sprinkler DN25 (1”) 12kg/cm2 (12bar) 1000mm UL.

                                                   Dây mềm nối đầu phun chữa cháy DN25 dài 700mm

Dây mềm nối sprinkler DN25 (1”) 12kg/cm2 (12bar) 1200mm UL.

Dây mềm nối sprinkler DN25 (1”) 12kg/cm2 (12bar) 1500mm UL.

Dây mềm nối sprinkler DN25 (1”) 12kg/cm2 (12bar) 1800mm UL.

                                                            Dây mềm 1” nối sprinkler – Daejin Korea

Dây mềm nối sprinkler DN25 (1”) 12kg/cm2 (12bar) 2000mm UL.

Dây mềm nối sprinkler DN25 (1”) 12kg/cm2 (12bar) 2500mm UL.

Dây mềm nối sprinkler DN25 (1”) 12kg/cm2 (12bar) 3000mm UL.

Dây mềm nối sprinkler DN25 (1”) 12kg/cm2 (12bar) 3600mm UL.

Dây mềm nối sprinkler DN25 (1”) 12kg/cm2 (12bar) 4000mm UL.

Dây mềm nối sprinkler DN25 (1”) 12kg/cm2 (12bar) 4500mm UL..

                                                      Dây mềm DJ25UB 700, 175psi UL, 16bar LPCB

Dây mềm nối sprinkler 1” loại DJ25UB700, 175psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Flexible hose )

Dây mềm nối sprinkler 1” loại DJ25UB700, 175psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Flexible hose )

Dây mềm nối sprinkler 1” loại DJ25UB700, 175psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Flexible hose )

                                                    DJ25UB1000, 175Psi – UL , 16bar – LPCB – Daejin 

Dây mềm nối sprinkler 1” loại DJ25UB1000, 175psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Flexible hose )

Dây mềm nối sprinkler 1” loại DJ25UB1000, 175psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Flexible hose )

Dây mềm nối sprinkler 1” loại DJ25UB1000, 175psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Flexible hose )

Dây mềm nối sprinkler 1” loại DJ25UB1200, 175psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Flexible hose )

                                          Daejin flexible hoseDJ25UB1200, 175psi UL, 16bar LPCB

Dây mềm nối sprinkler 1” loại DJ25UB1200, 175psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Flexible hose )

Dây mềm nối sprinkler 1” loại DJ25UB1200, 175psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Flexible hose )

Dây mềm nối sprinkler 1” loại DJ25UB1200, 175psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Flexible hose )

Dây mềm nối sprinkler 1” loại DJ25UB1200, 175psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Flexible hose )

                                                      Dây mềm nối sprinkler DJ25UB 1500 – UL LPCB

Dây mềm / ( Ống mềm) nối  sprinkler DN25” loại DJ25UB1500, 175psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Flexible hose )

Dây mềm /(Ống mềm) nối sprinkler 1” loại DJ25UB1500, 175psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Sanup  Co. Flexible )

Dây mềm / ( Ống mềm) nối sprinkler 1” loại DJ25UB1500, 175psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Flexible hose )

Dây mềm / ( Ống mềm) nối sprinkler 1” loại DJ25UB1500, 175psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Flexible hose )

Dây mềm / ( Ống mềm) nối sprinkler 1” loại DJ25UB1500, 175psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Flexible hose )

                                                        Dây mềm nối sprinkler DJ25Ub1800 – Daejin 

Fleixible hose sprinkler 1” model  DJ25UB1800, ( in : 1 inch out : 1/2” or 3/4”),  175psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Flexible hose )

Fleixible hose sprinkler 1” model DJ25UB1800, ( in : 1 inch out : 1/2” or 3/4”) ,175psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Flexible hose )

Fleixible hose sprinkler 1” model  DJ25UB1800, ( in : 1 inch out : 1/2” or 3/4”) 175psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Flexible hose )

Fleixible hose sprinkler DN25 ( 1”) model: DJ25UB1800 ( in : 1 inch out : 1/2” or 3/4”) , 175psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Flexible hose )

             Flexible hose sprinkler DN25 – 16bar, UL., LPCB, in: 1inch, out : 1/2 inch / 3/4” 700mm , 1000mm

Fleixible hose sprinkler DN25 ( 1”) model: DJ25UB2000 ( in : 1 inch out : 1/2” or 3/4”) , 175psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Flexible hose )

Fleixible hose sprinkler DN25 ( 1”) model: DJ25UB2000 ( in : 1 inch out : 1/2” or 3/4”) , 175psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Flexible hose )

Fleixible hose sprinkler DN25 ( 1”) model: DJ25UB2000 ( in : 1 inch out : 1/2” or 3/4”) , 175psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Flexible hose )

Fleixible hose sprinkler DN25 ( 1”) model: DJ25UB2000 ( in : 1 inch out : 1/2” or 3/4”) , 175psi UL, 16bar LPCB  – ( Daejin Flexible hose )